Poster Bildiri Sahiplerinin Dikkatine

Konferans programı belli oldu

Kabul Edilen Poster Bildiriler

15 Kasım 2014, Cumartesi
Poster 1.1
Otizmin Farkındayız ve Dünyayla Aynı Renkteyiz
We are Aware of Autism and Share the Same Color with the World
Barbaros Görkem Şinikoğlu
Poster 1.2
Hemşirelerin ve Ebelerin Otizme ve Erken Teşhisine Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
An Analysıs of the Knowledgega of Nurses And Midwives About Autism and its Early Diagnosis
Elif Bakır, Emine Geçkil
Poster 1.6
Zihinsel Yetersizlik Gösteren Bireylere Sosyal Beceri Öğretiminde Video Model-Sosyal Öykülerin Birlikte Kullanımı
The Use of Video Model and Social Stories for Teaching Social Skills to Individuals with Intellectual Disabilities
Seray Olçay Gül
Poster 1.8
Otizmli Bireylerde Temel Motor Beceri Test Bataryası Örnek Olay Çalışması
A Case Study of Motor Skills Test Battery with Individuals with Autism
Gamze Beyazoğlu, Engin Uysal, Fatih Bektaş
Poster 1.9
OSB Olan Bireylerde Etkinlikle Meşgul Olmanın Basmakalıp/Tekrarlayıcı Davranışlar Üzerindeki Etkisi
The Effect of Engagement with an Activity on Stereotyped/Repetitive Behaviors of Individuals with ASD
Olcay Göçen, Gökçe Koşer, Yeliz Özer
Poster 1.10
Göreve Yeni Başlayan Otizmli Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Danışmanlık: Bir Vaka Çalışması
Mentoring Novice Teachers of Students with Autism: A Case Study
Canan Sola Özgüç, Mustafa Munar, Seda Şenol, Yeşim Güleç Aslan
Poster 1.11
Grupla Yapılan Müzik Etkinliğinin Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisinin Betimlenmesi
Description of the Effect of a Musical Group Activity on Social Skills of Children with Autism
Fazilet Eda Yılmaz, Gülşah Topaloğlu, Mustafa Akyüzlüer
Poster 1.12
Otizmli Bir Çocuğa Kesme Becerisinin Motivasyon Sistemi Aracılığıyla Öğretilmesi
Teaching Cutting Skill to a Child with Autism via Motivational System
Sandra Pasensya Duenyas, Nihan Adanur Yurtsever, Kumru Armağan, Neslihan Kaya, Neslihan Çıkrıkçı
Poster 1.13
Türkiye'de Öğretmenlerin Otizmli Çocukların Sosyal ve İletişim Becerilerini Geliştirmek Amaçlı Kullandıkları Yöntemler
Teachers' Strategies for Developing Communication and Social Skills of Children with Autism in Turkey
Mahmut Serkan Yazıcı, Andy Kempe, Cathy Tissot
Poster 1.14
Geleceğe Yönelik Planlama Yapma: Ebeveyn-Sonrası Bakım Alan Otizmli Yetişkinlerin Hizmet ve Destek Gereksinimleri
Planning for the Future: Service and Support Needs of Adults with Autism Post-Parental Care
Valerie D'Astous, Karen Glaser, Karen Lowton
Poster 1.15
Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Identification of the Needs of Families Having a Child with Autism
Hacer Gök Uğur, Oya Sevcan Orak, Nevin Günaydın, Belgin Topal, Vedat Çoşkun, Züheyla Ocak, Nurgül Bölükbaş
Poster 1.16
Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Otizmli Bireylerin Eğitimi Alanındaki Çalışmalar
Activities Related to the Education of Individuals with Autism at European University of Lefke
Ayşegül Ataman, Gönül Kırcaali-İftar, Süleyman Eripek, Oğuz Gürsel
Poster 1.17
OSB Olan Bireylerde, Yetersizlikten Etkilenmemiş Kardeşlerinde ve Sağlıklı Kontrol Deneklerinde Beyin Büyüklüğünün Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Retrospektif Fetal Ultrasound Çalışması
A Retrospective Fetal Ultrasound Study of Brain Size in Individuals with ASD Compared to Their Unaffected Siblings and Healthy Controls
Kamila Janik, Brian Hallahan, John Morrison, Geraldine Leader
Poster 1.18
OSB’li Çocuklara Güvenlik Becerilerinin Öğretiminde Anne-Babaların, Öğretmenlerin ve Öğretim Üyelerinin Görüş ve Önerileri
Opinions and Suggestions of Parents, Teachers and Faculty Members About Teaching Safety Skills to Children with ASD
Nursinem Şirin, Elif Tekin İftar
Poster 1.19
Otizmde Moleküler Mekanizmalara Yönelik Yeni Tedavi Yaklaşımları
Novel Therapeutic Approaches Targeted at Molecular Mechanisms in Autism
Ozlem Bozdagi Gunal, Alex Kolevzon, Joseph Buxbaum
Poster 1.20
Otistik Çocuklar Farkındalık Derneği
Association for Awareness of Children with Autism
Telat Türeli, İsmail Ayaz, Halil İbrahim Emrem, Aysel Kelen, Semine Tanyıldız
Poster 1.21
Otizmli Bireylerle Birlikte Yaşamanın Güçlükleri
Difficulties of Living with Individuals with Autism
Abdurrahman Mengi, Cemalettin Çopuroğlu
Poster 1.22
Genel Eğitim Okullarındaki Otizmli Çocuklar: Bavyera Örneği
Children with Autism in Public Schools: An Example from Bavaria
Fatih Boynikoğlu
Poster 1.23
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Gözleyerek Öğrenme Becerisinin Öğretimi
Teaching Observational Learning to Children with Autism Spectrum Disorders
Hatice Bilmez, Hatice Deniz Değirmenci
Poster 1.25
OSB’li Çocukların Bilişsel Eğitiminin Zihin Kuramı Performans Düzeyleri Üzerindeki Etkililiği
Effectiveness of Cognitive Training of Children with ASD in Improving Their Performance at Theory of Mind Levels
Sayede Zaynab Mirtalebipour, Tayebeh Ferdowsi, Hamidreza Pouretemad, Maryam Sadeghi Afrakati
Poster 1.26
Otizm Spektrum Bozukluğu Olgusunda Trikotillomani
Trichotillomania in a Case with Autistic Spectrum Disorder
Ahmet Hamdi Alpaslan, Nusret Soylu, Cansu Çobanoğlu
Poster 1.27
OSB Olan Çocuklarda Eylem Bildiren Yönergeleri Yerine Getirme Becerisinin Gelişiminde Drama Yöntemi Kullanılan Eğitimin Etkililiğinin İncelenmesi
Examining the Effectiveness of Drama Method on Development of Following Action Instructions Ability of Children with ASD
Filiz Karadağ, Alev Girli, Sıla Doğmaz, Halil Öztürk
Poster 1.28
Otizm Grubundaki Öğrenciler ile Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Empati, Zihin Kuramı ve Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Emphaty, Theory of Mind and Loneliness Levels of Children with ASD and Typically Developing Children
Halil Öztürk, Alev Girli, Filiz Karadağ, Sıla Doğmaz
Poster 1.30
Otizmli Bireylere Cinsel İstismardan Korunma Becerilerinin Öğretiminde Sosyal Öykülerin Etkililiği
Effectiveness of Social Stories on Teaching Individuals with Autism to Protect Themselves From Sexual Abuse
Tanyel Süzer, Nurgül Akmanoğlu
Poster 1.31
OÇİDEP Temelinde EYDE Programı Uygulayan Ev Eğitmenlerinin Yetiştirilmesi ve Haklarının İyileştirilmesi
Training Home Tutors for Implementing EIBI Programs Based on OCIDEP and Improving Their Rights
Safiye Ateş, Derya Tezcan
Poster 1.32
Otistik Bir Çocuğa Giyinme-Soyunma Becerilerinin iPad Kullanımıyla Öğretilmesine İlişkin Bir Örnek
An Example of Teaching Dressing-Undressing Skills to a Child with Autism Using iPad
Safiye Ateş
Poster 1.33
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Yürütülen PECS Uygulama Örneği ve Ailenin Uygulamaya Katılımı
An Example of PECS Implementation for Children with Autism Spectrum Disorders and Family Participation
Esin Pektaş
Poster 1.34
Okul Ortamında Yere Kapanma Davranışının Deneme-Temelli İşlevsel Analizi
Trial-based Functional Analysis of Flopping in a School Setting
Rasha Baruni, Melissa O'Donnell, Sydney Berkman, Erin Leif
Poster 1.35
Otizmli Bireyler İçin Sesli ve Görsel Dil Yazılımı (Benim de sesim var)
An Auditory and Visual Language Software for Individuals with Autism (I have voice too)
Ertan Görgü
Poster 1.36
Otizm ve Bell Palsili Vaka Sunumu
A Case Report on Autism and Bell’s Palsy
M. Emrah Kınal, Selami Uzun, Seyhan Hıdıroğlu, Ahmet Karavuş, Melde Karavuş
Poster 1.37
Seçim Becerisi Öğretimi: Yere Kapanma Davranışı İçin Bir Müdahale
Choice Training: A Treatment for Flopping
Elizabeth Morrison, Zachary Bird
Poster 1.39
Vaka Çalışması: Arap Olmayan Otistik Bir Öğrencinin İki Yaygın Kuran Arapçası Tipografisini Okuma Verimliliğinin Karşılaştırılması
Case Study: Comparison of Reading Efficiency Between Two Common Quranic Arabic Typography Types by an Autistic Non-Arab Student
Siti Patonah Mohamad, M.Y. Zulkifli Mohd. Yusoff, Durriyyah Sharifah Hasan Adli
Poster 1.40
Otizmli Çocuklara Sözcük Okuma Öğretmek İçin Güdüleyici İşlemlerin Uyarlanması
Manipulation of Motivating Operations to Teach Sight Reading to Autistic Children
Aniya Choudhury
Poster 1.41
OSB Olan Bireylerde Beslenme ve Öğün Davranışı Sorunları ve İki Değerlendirme Aracı
Feeding and Mealtime Behavior Problems of Children with ASD and Two Assessment Tools
Bekir Fatih Meral, Ahmet Fidan
Poster 1.42
Öğretmenlerin Otizmli Öğrencilerin Kaynaştırılmasına Yönelik Tutumlarının ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Identifying Teachers' Attitudes Towards and Needs for the Inclusion of Students with Autism
Elif Sazak Pınar, Müzeyyen Eldeniz Çetin, Yusuf Alpdoğan
Poster 1.43
Koşullu Ayırt Etme Öğretimini Kullanarak Para ve Para Değerlerinin Öğretimi
Teaching Currency and Their Values Using Conditional Discrimination Training
Smita Sharma
Poster 1.44
Etkileşimsel bir Durum Olarak Sally-Anne Testinin İncelenmesi
Exploring the Sally-Anne Test as an Interactional Situation
Terhi Korkiakangas, Katja Tuononen, Aarno Laitila, Eija Kärnä
Poster 1.45
Otizmli Çocukları Anlama Aracı Olarak LEGO Oyuncakları
LEGO Toys as an Aid to Understand Children with Autism
Shabina Ahmed, Camilla Jeppesen
Poster 1.46
Doğumsal Enfeksiyonlar ve Otizm
Congenital Infections and Autism
Shabina Ahmed, Manoj Sarma
Poster 1.47
6-12 Yaş Arası Otizmli Çocuklar ile Normal Gelişim Gösteren Çocukların Yeteneklerinin Good Enough Harris Bir-Adam-Çiz Testi Uygulanarak Karşılaştırılması
Comparing the Abilities of 6-12 Year Old Children with Autism and Typically Developing Children via Good Enough Draw-A-Man Test
Nuray Eran, Miray Özözen Danacı
Poster 1.49
Anneler Tarafından Sunulan Video Modelle Öğretimin Otizmli Çocuklara Oyun Becerisi Öğretmedeki Etkililiği
The Effectiveness of Mother-Delivered Video Modeling on Teaching Play Skills to Children with Autism
Fatma Besler, Onur Kurt
Poster 1.50
Çocuklarda Yüz İfadelerine Yönelik Bakış Davranışı ile Otizmin Yoğunluğu Arasındaki İlişki
Association of Autism Severity with Gaze Behavior Towards Facial Expressions in Children
Soichiro Matsuda, Yasuyo Minagawa, Junichi Yamamoto
Poster 1.51
OSB Olan Çocukların Bağlanma Örüntüleri ile Ebeveynlerinin Bağlanma Örüntüleri Arasındaki İlişkinin Türk Kültüründe İncelenmesi
Examining the Association Between Attachment Styles of Children with ASD and Their Parents in Turkish Culture
Zülal Akçayüzlü, Gülpembe Yüceol
Poster 1.53
Otizmli Bir Çocuğa Öğretmenin ve Annenin Eşzamanlı İpucuyla Sunduğu Eşleme Becerilerinin Öğretiminin Etkililik ve Verimliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Mother-Delivered and Teacher-Delivered Simultaneous Prompting Procedure on Teaching Matching Skills to a Student with Autism
Şerife Şahin, Hatice Deniz Değirmenci, Alper Kapan
Poster 1.54
Türkiye'de Bir Ailenin Asperger Sendromu Yolculuğu
Asperger Syndrome Journey of A Family in Turkey
Semra Özaydınlık, Zihni Özaydınlık, Uluğ Seyde Özaydınlık
Poster 1.55
Otizmli Çocuklara Sunulan Eşzamanlı İpucuyla Öğretim ve Davranış Öncesi İpucu ve Silikleştirmeyle Öğretim Süreçlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Simultaneous Prompting and Antecedent Prompt-and-Fading Delivered to Children with ASD
Hatice Deniz Değitmenci, Alper Kapan, Şerife Şahin
Poster 1.56
Gömülü Öğretim Tekniğinin OSB Olan Bir Çocuğa Akademik Beceri Öğretmedeki Etkililiği
Effects of Embedded Teaching on teaching Academic Skills to A Child with ASD
Elif Sanal
Poster 1.57
Otizmli Bireylerin Gözleyerek Öğrenmeleri: Bir Alanyazın Taraması
Observational Learning by Individuals with Autism: A Literature Review
Meral Koldaş
Poster 1.58
Otizmli Çocuklara Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretimi: Bir Alanyazın Taraması
Teaching Daily Living Skills to Children with Autism: A Literature Review
Ezgi Alagözoğlu
Poster 1.59
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Okuldan Yetişkinliğe Geçiş Süreci
Transition from School to Adulthood for Individuals with Autism Spectrum Disorders
Fidan Güneş Gürgör
Poster 1.60
Otizm Özellikleri ve İşlevsel Yetersizlik
Autistic Traits and Functional Impairment
Merve Evcil, Ayşegül Selcen Güler, Yankı Yazgan
Poster 1.61
Otizm Spektrumundan Çıkışa Katkıda Bulunan Etmenlerin İncelenmesi
Investigating the Factors that Contribute to Moving off the Autistic Spectrum
Gresa Carkaxhiu Bulut, Merve Evcil, Iraz Korezlioglu, Yanki Yazgan
Poster 1.62
CSHQ’ya Göre Düşük İşlevli Otizmli Çocuklarda Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenler: Bir Ön Çalışma
Factors Affecting Quality of Sleep of Children with Low Functioning Autism Revealed by CSHQ: A Preliminary Study
Durriyyah Sharifah Hasan Adli, Fakrul Rozie Musa, Mohd Amzari Tumiran, Nazean Jomhari, M.Y. Zulkifli Mohd. Yusoff
Poster 1.63
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Zihin Kuramı İle İlişkili Midir?
Are ADHD Symptoms in Adults Associated with Theory of Mind?
Arzu Hergüner, Ümit Işık, Hatice Özayhan, Sabri Hergüner
Poster 1.64
Otizm Özellikleri ve Menarş Yaşı Arasındaki İlişki
Association Between Autistic Traits and Age at Menarche
Arzu Hergüner, Sabri Hergüner
Poster 1.67
Görmeyen Bir Otistik Çocuğun Sorun Davranışları Üzerinde Konsültasyonla Yürütülen İşleve Dayalı Müdahalenin Etkisi
The Effect of a Function-Based Treatment Implemented via Consultation on Problem Behaviors of a Blind Child with Autism
Gül Kahveci, Ayşegül Ataman
Poster 1.68
Otistik Çocukların Akranları ile Sosyal Etkileşimini Geliştirmeye Yönelik Dijital Hikaye ve Oyun Senaryoları
Design and Development of Interactive Digital Narrative and Game Scenarios for Children with Autism
Muhammet Demirbilek, Debra A. Prykanowski, Maureen A. Conroy
Poster 1.69
Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi ve Otizm
Parent-Child Interaction Therapy and Autism
Carl J. Sheperis, Donna S. Sheperis, Suhad Sadik


16 Kasım 2014, Pazar
Poster 2.2
Yüz İfadeleri Önemli Midir? Tipik Gelişen Çocukların Otizmli Çocuklara Yönelik İlk Tepkileri Nasıldır?
Does Facial Expressivity Count? How Typically Developing Children Respond Initially to Children with Autism
Steven Stagg
Poster 2.3
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Göz Hareketi Örüntülerinin, Dilin ve Sosyal Yeterliklerin İncelenmesi
Investigating Eye Movement Patterns, Language and Social Ability in Children with Autism Spectrum Disorder
Steven Stagg, Karina Linnell, Pamela Heaton
Poster 2.4
Aile Eğitiminin Annelerin Erken Dönem Sosyal İletişim Becerilerinden Taklit Becerilerini Kullanmalarındaki Etkililiği
The Effectiveness of Parent Training on Mothers’ Use of Imitation Skills Which Are Among the Early Social Communication Skills
Kübra Uzun, Yasemin Dilek Karacığa, Gülseren Çavdar Akaoğlu
Poster 2.5
Otizmli Bir Birey Yaratmak: Çin ve Tayvan'da Otizmli Olmaya Yönelik Karşılaştırmalı Bakış Açısı
Making Up Autistic People: A Comparative Perspective on Becoming Autisitc in Taiwan and China
Mei-Jy Yang, Yuan-Horng Chu
Poster 2.6
Otizmli Çocukların Konuşma Akustiği Özellikleri
Speech Acoustic Characteristics of Children with Autism
Müzeyyen Çiyiltepe, Deniz Kazanoğlu, Çağatay Yöndem
Poster 2.7
Otizmi Mimik Eden Sıradışı Bir Genetik Kombinasyon
An Unusual Genetic Combination Mimicking Autism
Müzeyyen Çiyiltepe, Şükrü Torun, Çağatay Yöndem, Namık Kaya
Poster 2.9
OSB’li Çocuklarca Yapılan Girişimleri Belirleme: İki Vaka Örneği
Identifying Initiatives by Children with ASD: Exemplified by Two Cases
Katja Tuononen, Anne Lindblom
Poster 2.10
Babanın Otizmli Çocuğuna Fırsat Öğretimi Yöntemiyle İletişim Becerileri Öğretmesinin Baba-Çocuk İlişkisine Etkisi
The Effect of Father’s Teaching Communication Skills to his Child with Autism via Incidental Teaching on Father-Child Relations
Sabri Şen, Vefa Bilici, Cihan Bayar, Ezgi Çinçin
Poster 2.11
Otizm Spektrum Bozuklukları, Bireysel Tercihler ve Deneysel Tasarım
Autism Spectrum Disorders, Individual Preferences and Experimental Design
Vesa Korhonen, Hannu Räty, Eija Kärnä
Poster 2.12
Ortak Dikkat Bozukluğu: Bir Değerlendirme
Impaired Joint Attention: A Review
Vesa Korhonen, Eija Kärnä, Hannu Räty
Poster 2.13
Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Öğrencisi Olan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi
Examining the Professional Development Processes of Teachers of Students with Autism Spectrum Disorders
Ayşe Tunç
Poster 2.14
Otizmli Çocukların Cinsiyetlerinin Otizmli Çocukların Annelerinin Depresyon ve Stres Düzeyine Etkileri
Effects of the Gender of Autistic Children on the Level of Depression and Stress Among Autistic Children's Mothers
Bahram Toural, Hema Krishnamurthy
Poster 2.15
Otizmle İlişkili Filmlerin İncelenmesi
Investigating the Movies About Autism
Sedat Irmak
Poster 2.16
Abu Dabi’deki (BAE) Emirates İleri Eğitim Koleji’ndeki Özel Eğitim Uzmanlık Dalı
Special Education Concentration at the Emirates College for Advanced Education in Abu Dhabi, UAE
Michelle Kelly, Lilly Tennant
Poster 2.17
Abu Dabi’de (BAE) Otizmli Çocuk Ebeveynlerinin Kullandığı Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi
Survey of Treatments Used by Parents of Children with Autism in Abu Dhabi, UAE
Michelle Kelly, Lilly Tennant
Poster 2.18
İstanbul’da Kamuya Bağlı Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Otizm Farkındalıklarının İncelenmesi
Autism Awareness of the Health Personnel of a Public Training and Research Hospital in Istanbul
Seyhan Hıdıroğlu, Gülşah Gökoğlu, Okyanus Necdet Aykan, Çağrı Ünal, Melde Karavuş, Ahmet Karavuş
Poster 2.19
İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Erişkinlerin Otizm Farkındalıklarının Araştırılması
A Study Exploring the Autism Awareness of Adults Applying at a Primary Health Care Center in Istanbul
Seyhan Hıdıroğlu, Hamide Hande Usta, Muhannemed Awiwi, Ahmet Saki Oğuz, Melda Karavuş, Ahmet Karavuş
Poster 2.20
Autism Speaks Otizm Müdahale Ağı (AS ATN) Kayıt Verileri
The Autism Speaks Autism Treatment Network (AS ATN) Registry Data
Amy Shui, Angie Fedele
Poster 2.22
Yüksek İşlevli Otizmde Duygusal Prosody Algısı ile Pragmatik Arasındaki İlişki
Links between Emotional Prosody Perception and Pragmatics in High Functioning Autism
Jia-En Wang, Feng-Ming Tsao
Poster 2.23
Otizmli Bireyler İçin Geliştirilen Tablet Bilgisayar Yazılımlarının Nitelikleri Açısından İncelenmesi
Investigation of the Quality of Tablet Computer Applications Developed for Children with Autism
Deniz Yılmaz, Filiz Polat, Tufan Adıgüzel
Poster 2.24
Besin Tüketimini Artırmaya Yönelik Önkoşul Bcerilerin Edinimi
The Acquisition of Prerequisite Skills to Increase Food Consumption
Jillian Rubenstein, Bethany Raffanello, Daniel Gould
Poster 2.27
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Otizme Özgü Beceri Alanları İle İlgili Yaptıkları Çalışmalar
The Practices of Special Education Teachers about Skill Areas Unique to Autism
Nursinem Şirin, Hatice Bilmez
Poster 2.28
Davranışsal Müdahale Sırasında Kendisini İzleme Becerisinin Rolünün İncelenmesi
An Analysis of the Role of Self-monitoring During Behavioral Intervention
Katarzyna Kopacz, Stephen Blaisdell, Erin Leif
Poster 2.29
OSB Olan Çocukların Ailelerinin Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleriyle İlgili Görüş ve Önerileri
Opinions and Recommendations of Families of Children with ASD Regarding Private Special Education and rehabilitation Centers
Çimen Acar, Sunagül Sani Bozkurt, Gazi Acar
Poster 2.31
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Ortak Dikkate Tepki Verme Becerisinin Öğretimi
Teaching Responding to Joint Attention to Children with Autism Spectrum Disorders
Hatice Bilmez, Elif Tekin-İftar, Gönül Kırcaali-İftar
Poster 2.33
Otizm Spektrum Bozukluklarında Akustik Stapes Refleks Latans (ASRL) Değerlerinin İncelenmesi
Investigation of Acoustic Stapedial Reflex Latency (ASRL) Values at Autism Spectrum Disorders
Murat Şahin, Songül Aksoy, Şebnem Tuş
Poster 2.34
Ergenlik Döneminde Otizmli Çocuğa Sahip Annelerin Geleceğe Yönelik Kaygılarının İncelenmesi
Investigation of the Anxiety of Mothers of Adolescents with Autism Regarding Future
Elif Sazak Pınar, Emine Eratay, Fatma Merdan, Seniha Kurtoğlu
Poster 2.35
Okulöncesi Dönemdeki Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Doğal Öğretim Teknikleri
Naturalistic Instructional Approaches for the Inclusion of Preschool Children with Autism Spectrum Disorders
Salih Rakap, Patricia Snyder
Poster 2.36
Türk Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluklarına İlişkin Bilgileri
Turkish Pre-service Teachers’ Knowledge of Autism Spectrum Disorders
Salih Rakap, Serife Rakap
Poster 2.37
Bir Özel Eğitim Uygulama Merkezinin Vermiş Olduğu Aile Eğitimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Family Trainings Conducted by a Special Education Center
Olcay Göçen, Gökçe Koşer, Yeliz Özer
Poster 2.38
Psikoeğitimsel Profil Ölçeği (PEP-R ) Kullanılarak Hazırlanan Eğitim Programının Etkileri
Effects of an Educational Programme Prepared via Revised Psychoeducational Profile (PEP-R)
Alev Girli, Semra Öztürk Özgönenel, Aslı Şen
Poster 2.39
Çocuk Hekimleri OSB’yi Ne Kadar Tanıyor?
What is the Knowledge Level of Pediatricians Regarding ASD?
Esma Uşak, Mehtap Acar, Suzan Akın
Poster 2.40
Çocukları OSB Tanısı Alan Ebeveynlerin Otizm Dostu Çevre Hakkındaki Görüşleri
Opinions of Parents of Children with ASD Regarding Autism-Friendly Environments
Latife Özaydın, Esma Uşak
Poster 2.41
Oyun Becerileri Öğretiminin OSB Tanısı Alan Küçük Çocukların Akran Etkileşimlerine Etkisi
The Effect of Teaching Play Skills to Young Children with ASD on Peer Interaction
Latife Özaydın, Merve Demir, Yasemin Dilek Karacığa, Sıdıka Ersoy Sağlık
Poster 2.43
Rehberlik Alanının Otizmle İlişkili Sorunları
Problems of the Field of Counselling Associated with Autism
Hakan Sarıçam, Yavuz Erhan Kanpolat, Halis Sakız, Kadriye Akayyıldız
Poster 2.44
BEST Sistemi İçerisinde Spor Eğitimi ve Duyusal Bütünleme Terapisi
Sports Training and Sensory Integration Therapy in the BEST System
Damla Oruç Başesgioğlu, Rukiye Turan Genç, Sinan Kazım Türkyılmaz, Mustafa Kemal Gültekin, Burcu Özdeğirmenci Selanik, Meryem Oğuzhan
Poster 2.45
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Ses Zenginleştirme Terapisi: Bir Pilot Çalışma
Sound Enrichment Therapy for Individuals with Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study
Emre Gürses, Şebnem Tuş, Songül Aksoy
Poster 2.46
Sosyal İletişim Güçlüğü Olan Çocuklara İlişkin Ebeveyn ve Öğretmen Bakış Açılarının Karşılaştırılması
Comparing the Views of Parents and Teachers Regarding Children with Social Communication Difficulties
Filiz Aslan, Şebnem Tuş, Songül Aksoy
Poster 2.49
Otizm Tanılı Çocuklara Duygu Tanıma Öğretiminde Aile Katılımının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Evaluating the Effectiveness of Parent Participation on Teaching Feeling Recognition to Children with Autism
Hafize Türkan Ökten, Oya Güngörmüş Özkardeş
Poster 2.50
Bağımsız İletişim Girişimlerinin Arttırılmasında Tek Başına ve Video Modelle Birlikte Sunulan PECS Uygulamasının Karşılaştırılması
The Comparison of PECS with and without Video Modeling to Increase Independent Communicative Initiations
Serhat Odluyurt, H. Deniz Değirmenci, Alper Kapan, İclal Adalıoğlu
Poster 2.52
OSB’li Çocuklara Yönelik Öğrenme Ortamlarının Çokdisiplinli İncelemesi: CASCATE Projesi
Multidisciplinary Exploration of Learning Environments for Children with ASD: CASCATE Project
Katja Tuononen, Vesa Korhonen, Virpi Vellonen, Marjo Virnes, Eija Kärnä
Poster 2.53
Otizmde Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliğine Terapist ve Aile Bakışı: Vaka Sunumu
Therapist and Family Views on the Effectiveness of Occupational Therapy Intervention in Autism: A Case Study
Sinem Salar, Güzide Önder, Hülya Kayıhan
Poster 2.55
Bağlamsal Değerlendirme Envanteri Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri
The Psychometric Properties of the Turkish Form of the Contextual Assessment Inventory
Bülbin Sucuoğlu, Şeyda Demir, Can Ünverdi, Işık Akın Bülbül, Murat İbiş, Banu Bahçeci
Poster 2.56
Sözel Olmayan Otizmli Çocuklarda Ortak Dikkati Değerlendirmeye Yönelik Yeni Bir Değerlendirme Yöntemi
A New Assessment Procedure to Assess Joint Attention in Nonverbal Autistic Children
Mehdi Ghanadzade
Poster 2.57
Düşler Akademesi Kaş
Academia of Dreams Kas
Tanyel Süzer
Poster 2.58
Fırsat Öğretiminin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sosyal Beceri Öğretme Üzerindeki Etkileri
Effects of Incidental Teaching on Teaching Social Skills to Children with ASD
Meral Koldaş
Poster 2.59
İtalya’da OSB’ye Yönelik Hizmet Organizasyonu ve Bakım Sunumu
High Level Mapping of Service Organization and Care Delivery for ASD in Italy
Valentina Ambrosio, Anna Maria Angelilli, Ilaria Lega, Teresa Di Fiandra, Flavia Chiarotti, Aldina Venerosi
Poster 2.61
Türkiye'de Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) Temelli Eğitim: Bir Vaka Sunumu
Applied Behavior Analysis (ABA)-Based Education in Turkey: A Case Presentation
Elif Sanal, Selim Parlak, Parin Yakupyan
Poster 2.62
Otizmli Öğrencilere Eğitim Veren Alan Dışı Öğretmenlerin Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Investigation of Self-Efficacy Belief Levels of Out-of-Field Teachers Educating Students with Autism
Sedef Giray
Poster 2.63
Otizmli Bireylerde Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma: Değerlendirme ve Müdahale
Recognition of Emotional Facial Expressions in Individuals with Autism: Assessment and Intervention
Elçin Öğüt
Poster 2.64
Aşamalı Yardımla Öğretimin OSB’li Bir Çocuğa Domino Oynama Becerisi Öğretimi Üzerindeki Etkileri
The Effects of Graduated Guidance in Teaching Playing Domino to a Child with ASD
Alper Kapan, Hatice Deniz Değirmenci, Şerife Şahin
Poster 2.65
Otizm Spektrum Bozukluğunda Stereotipik Davranışlar ve Davranışsal Müdahaleler
Stereotypic Behaviors in Autism Spectrum Disorders and Behavioral Interventions
Ahmet Fidan, Ayşe Büşra Subaşı Yurtçu
Poster 2.67
Stereotipik Davranışların Azaltılmasında Etkili Bir Teknik: Tepkiyi Kesme ve Yeniden Yönlendirme
An Effective Technique on Decreasing Stereotypic Behaviors: Response Interruption and Redirection
Ahmet Fidan, Ayşe Büşra Subaşı Yurtçu
Poster 2.68
Otizmli Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Öz-Duyarlıklarının Belirlenmesi
Identification of Self-compassion of Parents of Children with Autism
İlknur Çifci Tekinarslan, Behre Balçık
Poster 2.69
Ageing and Autism Spectrum Disorder (ASD): Symptom Severity, Life Outcome, and Additional Mental Health Conditions
Autism Spectrum Bozukluğu ve İleri Yetişkinlik: Semptom Profili, Yaşamsal Getiriler ve Ek Psikiyatrik Tanılar
Esra Zivrali, Francesca Happé